Srpski   Ruski

POMORAVLJE sprovodi sistem menadžmenta kvalitetom koji je usaglašen sa zahtevima standarda JUS ISO 9001:2001 u cilju

 1. demonstriranja sposobnosti da isporučuje proizvode usaglašene sa zahtevima korisnika i zahtevima važećih zakona, propisa i standarda;
 2. povećanja zadovoljstva korisnika efektivnim sprovođenjem sistema menadžmenta kvalitetom uključujući procese stalnog poboljšavanja sistema menadžmenta kvalitetom i obezbeđenjem usaglašenosti sa zahtevima korisnika i zahtevima važećih zakona i propisa.

POLITIKA KVALITETA

POMORAVLJE utvrđuje svoju politiku kvaliteta radi obezbeđenja da će proizvodi koje isporučuje ispunjavati iskazane i realne zahteve korisnika kao i važeće zakone i propise.

 1. Cilj  POMORAVLJA je da postane i ostane vodeće preduzeće na tržištu u pogledu kvaliteta svojih proizvoda u domenu proizvodnje boja i lakova

Ovaj cilj POMORAVLJE ostvaruje sprovođenjem i stalnim poboljšavanjem sistema menadžmenta kvalitetom usaglašenog sa zahtevima standarda JUS ISO 9001: 2001, što obuhvata:

 1. Mere za povećanje zadovoljstva korisnika,
 2. Stalnu modernizaciju opreme i obuku kadrova
 3. Ostvarenje liderske uloge rukovodstva,
 4. Aktivno učešće zaposlenih u planiranju, sprovođenju i vrednovanju svih aktivnosti u procesu proizvodnje ,
 5. Utvrđivanje i upravljanje procesima koji doprinose zadovoljstvu korisnika
 6. Stalno poboljšanje kvaliteta proizvoda i pružanja usluge prodaje boja i lakova,
 7. Odlučivanja na osnovu prikupljenih i analiziranih podataka koji se odnose na proizvod i procese proizvodnje,
 8. Razvijanju partnerskih odnosa sa isporučiocima.
 9. Stalne napore u očuvanju i poboljšanju životne i radne sredine

Politika kvaliteta predstavlja osnov za uspostavljanje ciljeva kvaliteta i usmerava POMORAVLJE u naporima za stalno poboljšavanje
Naša misija je da budemo pouzdan pratilac u građevinskoj, drvnoj i metaloprerađivačkoj industriji. Tim naših stručnjaka stoji na raspolaganju dvadeset četiri sata dnevno i spreman je da pruži svu pomoć, kako oko izbora odgovarajućeg sistema zaštite tako i oko pravilne upotrebe samog proizvoda za koji izdajemo sve potrebne izveštaje o kvalitetu.

Copyright "Pomoravlje" © 2007